ÅRSMÖTE
26 Februari 2017 KL 12:30

DAGORDNING
1. Mötets öppnande
2. Justering av röstlängd
3. Mötets behöriga utlysande
4. Fastställande av dagordning
5. Val av ordförande för mötet
6. Val av sekreterare för mötet
7. Val av 2 justeringsmän vilka tillika är rösträknare
8. Föredragning av verksamhets berättelse
9. Föredragning av ekonomisk berättelse
10. Revisorernas berättelse
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av:
     a. Ordförande 1år
     b. Kassör 2år
     c. Ledamot 2år
     d. 2 styrelse suppleanter 1år
     e. Revisor 2år
     f.  fyllnadsval revisor 1 år
     g. Revisor supplenant 1år 
     h. 3 personer att ingå i valberedningen, varav en sammankallande 1år
     
13. Fastställande av medlemsavgiften för kommande år
14. Namnändring av föreningsnamnet
15. Motioner
16. Övriga frågor
17. Mötets avslutande


Motioner till årsmötet lämnas i förslagslådan senast 10 dagar innan

Styrelsen